Πηγή : RT.com

Απόδοση στα ελληνικά για την ΕΛ.Λ.Α.Σ. : N.KH οικονομική κυβερνητική εξάρτηση βρίσκεται σε άνοδο καθώς   περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των Αμερικανών βασίζονται  στην κυβέρνηση για την επιβίωσή τους. Ενώσο  η κυβέρνηση Ομπάμα διευρύνει το όριο για την επιλογή στα  κοινωνικά προγράμματα ,οι  πολίτες των ΗΠΑ όλο και περισσότερο  λένε πως  προτιμούν αυτό τον τρόπο.

Η αυτο-αξιοπιστία των Αμερικανών μειώνεται καθώς  το όριο για την επιλογή στα προγράμματα όπως το Medicaid ( ιατρική βοήθεια), τα κουπόνια τροφίμων, είτε η πίστωση στον φόρο εισοδήματος, η έκπτωση των ασφαλιστικών φόρων και τα επιδόματα ανεργίας, όλα έχουν αυξηθεί σε σχέση με το 2009 επιτρέπωντας σε όλο και περισσότερους Αμερικανούς πολίτες να συμμετέχουν σε αυτά.

Περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού των ΗΠΑ – 165 εκατομμύρια από 308 εκατομμύρια Αμερικανών – εξαρτώνται τώρα  από την πολιτεία  σε κάποια μορφή. Από αυτά, 107 εκατομμύρια Αμερικανοί βασίζονται στην πρόνοια , 46 εκατομμύρια ηλικιωμένοι συμμέτέχουν στο πρόγραμμα Medicare και υπάρχουν και 22 εκατομμύρια δημόσιοι υπάλληλοι (σσ.  ας το διαβάζουν καλά αυτό οι νεοφιλελεύθεροι κοτζαμπάσηδες).

Κατά τη θητεία του Ομπάμα οι Αμερικανοί που βοηθιούνται από την πρόνοια αυξήθηκαν από 97 σε 107 εκατομύρια, σύμφωνα με την έρευνα του Τζεφ Σεσιονς, μέλους της επιτροπής προυλοπολογισμού της Γερουσίας. Επίσης , την ίδια περίοδο , ο αριθμός των Αμερικανών που λαμβάνουν κουπόνια τροφίμων αυξήθηκε κατά 14 εκατομύρια.

Σε πρόσφατη τηλεπτική διαφήμιση των αντιπάλων του Ομπάμα τονίστηκε πως ” Με τα σχέδια του Ομπάμα δεν χρειάζεται πλέον να δουλεύει ή να εκπαιδεύεται για δουλειά κανείς αφού πολύ απλά σου στέλνουν την επιταγή της πρόνοιας”

Και φαίνεται ότι οι Αμερικανοί θέλουν όλο και περισσότερο αυτόν τον τρόπο. Το 2011, μια έκθεση της GlobeScan έδειξε ότι ο αριθμός των αμερικανών πολιτών που πιστεύουν στη δύναμη της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς μειώθηκε στο 59 τοις εκατό από 74 τοις εκατό κατά το προηγούμενο έτος, παρακάτω ακόμα και από την Κίνα και την Βραζιλία. Όταν η GlobeScan έκανε  για πρώτη φορά αυτή την έρευνα πριν από δέκα χρόνια, το 80 τοις εκατό των Αμερικανών πίστευε στην ελεύθερη αγορά.

Εκείνοι με τα χαμηλότερα ετήσια εισοδήματα ήταν πιο πιθανό να αντιταχθούν στην  οικονομία της ελεύθερης αγοράς.

Ο φετινός ετήσιος δείκτης “οικονομικής εξάρτησης από την Κυβέρνηση” που παρουσιάστηκε τον Φλεβάρη έδειξε πως ότι από το 2008, η οικονομική εξάρτηση του  αμερικανικού λαού από την κυβέρνηση έχει αυξηθεί κατά 23 τοις εκατό. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έσπασε το ρεκόρ αυτό το περασμένο έτος έχωντας τις περισσότερες δαπάνες ομοσπονδιακής βοήθειας στην ιστορία του έθνους.

Το Heritage Foundation διαπίστωσε ότι, κατά μέσο όρο, οι Αμερικανοί που εξαρτώνται από την ομοσπονδιακή βοηθεια έλαβαν 32.748 δολάρια σε ετήσια οφέλη, τα οποία είναι περισσότερα από ό, τι ο μέσος Αμερικανός εργαζόμενος βγάζει σε ένα χρόνο. Το 2011, οι  μέσα ετήσια εκκαθαριστικά σημειώματα πληρωμών ήταν 26.364 δολάρια.

“Αναμένουμε από την κυβέρνηση να αναλάβει τη φροντίδα μας από την κούνια μέχρι τον τάφο», γράφτηκε σε μια ανάλυση στο  blog “Οικονομική Κατάρρευση”.

Το 2010, περισσότερο από το 70 τοις εκατό των ομοσπονδιακών δαπανών πήγε στα προγράμματα κυβερνητικών παροχών – που είναι σχεδόν 2,5 φορές περισσότερο αυτό που ήταν πριν από πενήντα χρόνια. Το 1962, μόλις το 28,3 τοις εκατό των ομοσπονδιακών δαπανών είχε χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς αυτούς.

Όμως, το κόστος αυτών των προγραμμάτων δεν επιμερίζεται σε όσους καρπωθούν τα οφέλη. Το ήμισυ του συνόλου των αμερικανικών νοικοκυριών δεν πληρώνουν φόρους εισοδήματος – και τα μισά από αυτά  πιθανότατα να παίρνουν  κουπόνια τροφίμων και να επιδοτούνται από την πρόνοια.

Όσο αυξάνεται η οικονομική εξάρτηση από τα κυβερνητικά προγράμματα το κόστος των ομοσπονδιακών προγραμμάτων βοήθειας θα μειωθεί με λιγότερους ανθρώπους να πληρώνουν για αυτό.

Ακολουθεί το πρωτότυπο κείμενο στα Αγγλικά


Government dependency is on the rise, with more than half of all Americans relying on the government for survival. While the Obama administration is broadening eligibility, US citizens increasingly also say they prefer it this way.

Americans’ self-reliability has been decreasing as eligibility for Medicaid, food stamps, earned income tax credit, work pay tax credit and unemployment benefits have broadened since 2009 to allow more US citizens to enjoy them.

More than half of the US population – 165 million of 308 million Americans – is now dependent on the state in some form. Of these, 107 million Americans rely on government welfare, 46 million seniors collect Medicare and there are 22 million government employees.

The number of Americans on welfare have increased from 97 million to 107 million since President Obama took office, according to research by Ranking Member of the Senate Budget Committee Jeff Sessions. The number of Americans on food stamps during the president’s term has risen by more than 14 million.

“Under Obama’s plan, you wouldn’t have to work and wouldn’t have to train for a job – they’d just send you a welfare check,” stated a recent anti-Obama television advertisement.

And it seems that Americans increasingly want it that way. In 2011, a report by Globescan showed that the number of US citizens who believe in the strength of a free market economy dropped to 59 percent from 74 percent in the previous year, falling below Brazil and China. When Globescan first conducted this survey ten years ago, 80 percent of Americans favored a free market economic system.

Those with the lowest annual incomes were more likely to oppose a free market economy.

This year’s annual Index on Dependence on Government, released in February, found that since 2008, the American people’s dependence on government has grown by 23 percent. The US government broke a record last year, spending the most on federal assistance in the nation’s history.

The Heritage Foundation found that on average, Americans who depend on federal assistant received $32,748 in annual benefits, which is more than an average American worker makes in a year. In 2011, the median annual paycheck was reported as $26,364.

We expect the government to take care of us from the cradle to the grave,” said an analyses in the Economic Collapse blog.

In 2010, more than 70 percent of federal spending went to dependence programs – which is almost 2.5 times more what it used to be fifty years ago. In 1962, only 28.3 percent of federal spending was used for these purposes.

But the cost of these programs does not go to those who reap the benefits. Half of all American households pay no income taxes – the very half that is most likely to be granted welfare and food stamps.

As government dependency increases, the cost of federal assistance programs will decrease with less people paying for it.