Του Γιάννη Κιμπουρόπουλου

Το τέρας, αόρατο και πανταχού παρόν

Ενώ οι ανυ­πο­ψί­α­στοι ιθα­γε­νείς της Γη­ραιάς Ηπεί­ρου ασχο­λού­νται με το αν ο Ντρά­γκι θα απο­τολ­μή­σει την «πο­σο­τι­κή χα­λά­ρω­ση» ή πώς η Ελ­λά­δα θα απο­φύ­γει το «εκλο­γι­κό ατύ­χη­μα», στα πιο απρό­σι­τα για την κοινή γνώμη κτή­ρια των Βρυ­ξελ­λών, της Ουά­σιγ­κτον κι άλλων μη­τρο­πό­λε­ων σχε­διά­ζε­ται το απώ­τε­ρο μέλ­λον του πα­γκό­σμιου κα­πι­τα­λι­σμού. Ελά­χι­στοι υπο­ψιά­ζο­νται ότι κά­ποια πε­ρί­ερ­γα αρ­χι­κά, που μπαί­νουν στη δη­μό­σια σφαί­ρα –TTIP, TiSA, CETA, TTP– στο μέλ­λον θα κα­θο­ρί­ζουν απί­στευ­τες λε­πτο­μέ­ρειες της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας των αν­θρώ­πων: τι θα τρώνε, τι φάρ­μα­κα θα παίρ­νουν, πώς θα αμεί­βο­νται, αν θα κα­τοι­κούν σε κυ­ρί­αρ­χα κράτη ή σε «αποι­κί­ες» πο­λυ­ε­θνι­κών επι­χει­ρή­σε­ων.

Τα αρ­χι­κά αυτά αντι­στοι­χούν σε τέσ­σε­ρις δια­κρα­τι­κές συμ­φω­νί­ες που βρί­σκο­νται υπό δια­πραγ­μά­τευ­ση, σε από­λυ­τη αδια­φά­νεια, και πε­ρι­λαμ­βά­νουν πε­ρί­που 60 χώρες, ανά­με­σά τους τις 28 της Ε.Ε., τις ΗΠΑ, τον Κα­να­δά, την Ια­πω­νία. Οι χώρες αυτές ελέγ­χουν πε­ρί­που το 70% των πα­γκό­σμιων οι­κο­νο­μι­κών συ­ναλ­λα­γών. Στην Ευ­ρώ­πη κά­ποιος μι­κρός θό­ρυ­βος έχει προ­κλη­θεί για την TTIP, τη «Δια­τλα­ντι­κή Εται­ρι­κή Σχέση Επεν­δύ­σε­ων και Εμπο­ρί­ου ΗΠΑ και Ε.Ε.». Αλλά δεν είναι μι­κρό­τε­ρης ση­μα­σί­ας η TiSA (Συμ­φω­νία για το Εμπό­ριο Υπη­ρε­σιών), η CETA (Συ­νο­λι­κή Οι­κο­νο­μι­κή και Εμπο­ρι­κή Συμ­φω­νία Κα­να­δά-Ε.Ε.) και η TPP (Εται­ρι­κή Σχέση Χωρών του Ει­ρη­νι­κού), ένα­ντι της οποί­ας η Ε.Ε. διά­κει­ται φι­λι­κά, αν και δεν είναι άμε­σος εταί­ρος. More