Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε τέσσερις, είμαστε πέντε, είμαστε έξι, είμαστε εφτά, είμαστε οκτώ, είμαστε εννιά, είμαστε δέκα, είμαστε έντεκα, είμαστε δώδεκα, είμαστε δεκατρείς, είμαστε δεκατέσσερις, είμαστε δεκαπέντε, είμαστε δεκάξι, είμαστε δέκα εφτά, είμαστε δέκα οχτώ, είμαστε δέκα εννιά, είμαστε είκοσι, είμαστε είκοσι ένας, είμαστε είκοσι δύο, είμαστε είκοσι τρεις, είμαστε είκοσι τέσσερις, είμαστε είκοσι πέντε, είμαστε είκοσι έξι, είμαστε είκοσι εφτά, είμαστε είκοσι οχτώ, είμαστε είκοσι εννιά, είμαστε τριάντα, είμαστε τριάντα ένας, είμαστε τριάντα δύο, είμαστε τριάντα τρεις, είμαστε τριάντα τέσσερις, είμαστε τριάντα πέντε, είμαστε τριάντα έξι, είμαστε τριάντα εφτά, είμαστε τριάντα οκτώ, είμαστε τριάντα εννιά, είμαστε σαράντα, είμαστε σαράντα ένας, είμαστε σαράντα δύο, είμαστε σαράντα τρεις, είμαστε σαράντα τέσσερις, είμαστε σαράντα πέντε, είμαστε σαράντα έξι, είμαστε σαράντα εφτά, More