Home

ΕΑΣ – ΕΛΒΟ: Οι αριθμοί που αποδεικνύουν γιατί δεν πρέπει να κλείσουν

Leave a comment

sfaires-630x364-e1379076803274Του Δη­μο­σθέ­νη Μπα­κό­που­λου

Ο ό­μι­λος Ελλη­νι­κά Αμυ­ντι­κά Συ­στή­μα­τα Α­ΒΕΕ α­πο­τε­λεί σή­με­ρα τη με­γα­λύ­τε­ρη ελ­λη­νι­κή ε­ται­ρεία στον κλά­δο της κα­τα­σκευής ό­πλων και πυ­ρο­μα­χι­κών.

Κα­τά το χρο­νι­κό διά­στη­μα 2005–2011 ο ό­μι­λος έ­χει κύ­κλο ερ­γα­σιών μέ­χρι και εί­κο­σι φο­ρές υ­ψη­λό­τε­ρο α­πό τον με­γα­λύ­τε­ρο γερ­μα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων α­ντα­γω­νι­στή του.

Πα­ράλ­λη­λα, κα­τέ­χει ση­μα­ντι­κή τε­χνο­γνω­σία, ε­ξε­λιγ­μέ­νο μη­χα­νο­λο­γι­κό ε­ξο­πλι­σμό και με­γά­λες κα­τα­σκευα­στι­κές δυ­να­τό­τη­τες.

Το έ­τος 2012, η ε­ται­ρεία Heckler & Koch France SAS βαθ­μο­λό­γη­σε τα Ε­ΑΣ Α­ΒΕΕ σε ε­ρω­τη­μα­το­λό­γιο κα­τα­γρα­φής της ι­κα­νο­ποίη­σης του πε­λά­τη με 4/5 και δή­λω­σε ό­τι κα­τα­τάσ­σει την ε­ται­ρεία α­νά­με­σα στις κα­λύ­τε­ρες με τις ο­ποίες συ­νερ­γά­ζε­ται και φυ­σι­κά ε­πι­θυ­μεί α­νε­πι­φύ­λα­κτα να συ­νε­χί­σει τη συ­νερ­γα­σία μα­ζί της. More

Κάντε λουκέτα, όχι πόλεμο

Leave a comment

ΕΛΒΟ-290x290Η τρόικα απέρριψε το σχέδιο της κυβέρνησης για την εξυγίανση των τριών αμυντικών βιομηχανιών -ΕΛΒΟ, ΛΑΡΚΟ και ΕΑΣ- και ζητά να κλείσουν άμεσα και να απολυθούν όλοι οι εργαζόμενοι χωρίς αποζημιώσεις. Η τρόικα απαιτεί όποιος εργαζόμενος ζητήσει αποζημίωση να σταλεί στη Σιβηρία.

Αίσθηση προκάλεσε πως η τρόικα απέρριψε το κυβερνητικό σχέδιο μέσω email, αφού το σωστό θα ήταν να το βάλει στο Facebook για να δούμε πόσα like θα κάνει.

Στο email, η Τρόικα αναφέρει πως η Ελλάδα δεν χρειάζεται αμυντική βιομηχανία, γιατί οι Έλληνες είναι χέστηδες και δεν πρόκειται να πολεμήσουν ποτέ για τίποτα. More

Επόμενες «ΕΡΤ» είναι οι ΕΑΣ, ΕΛΒΟ, ΕΑΒ

Leave a comment

-e1372164326565Του Ηλία Μπενέκου

Στη σκιά των εξελίξεων στην ΕΡΤ η κυβέρνηση βρίσκεται σε αναζήτηση των επόμενων δεξαμενών προς απόλυση υπαλλήλων. Αλλωστε μπορεί, σύμφωνα με όσα είπε η ελληνική πλευρά στην τρόικα, να «καλύφθηκε» η απαίτηση για τις πρώτες 2.000 απολύσεις, ωστόσο ακολουθούν άλλες δύο χιλιάδες μέχρι το τέλος του έτους και συνολικά 15 χιλιάδες έως το 2014. Με δεδομένο ότι η περίφημη «λίστα Σταμάτη» τελικώς μόνο μικρούς φορείς θα περιλαμβάνει, με πολύ μικρό αριθμό εργαζομένων, το «μοντέλο» ΕΡΤ αναμένεται να επανέλθει στο προσεχές διάστημα.

Στο «μικροσκόπιο» της κυβέρνησης έχουν ήδη μπει οι αμυντικές βιομηχανίες, με τις εισηγήσεις να κάνουν λόγο για κλείσιμο της εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, αλλά και αναδιοργάνωση της ΕΑΒ με πιθανή απορρόφηση και της ΕΛΒΟ. Συνολικά στις αμυντικές βιομηχανίες απασχολούνται 2.650 εργαζόμενοι (1.350 στην ΕΑΒ, 950 στα ΕΑΣ και 350 στην ΕΛΒΟ). Το ενδεχόμενο «λουκέτο» στα ΕΑΣ, αλλά και μία γενναία αναδιάρθρωση στις άλλες δύο επιχειρήσεις, θεωρείται βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό απολύσεων (κυρίως από υπαλλήλους διοικητικούς), αλλά ταυτόχρονα και σε σημαντικό περιορισμό κόστους λειτουργίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ήδη ζητηθεί από την Ε.Ε. έλεγχος για τις κρατικές χρηματοδοτήσεις στα ΕΑΣ. More

Διαλύουν και την αμυντική βιομηχανία – Ποιο είναι το σχέδιο που οδηγεί στο λουκέτο

Leave a comment

EAB1-630x401-e1369657737595Στον Καιάδα και η όποια ελληνική αμυντική βιομηχανία υπάρχει. Ο πανικός της κυβέρνησης να παρουσιάσει στην τρόϊκα λίστα με απολύσεις δεν επιτρέπει στην λογική να επικρατήσει και όλα δείχνουν ότι πάνε για διάλυση και την αμυντική βιομηχανία.

Γι΄ αυτό και τις οδηγούν στην απόλυτη παρακμή και δεν ασχολούνται μαζί τους. Ειναι χαρακτηριστικό ότι όπως έγραψε το Onalert μεγάλη αμερικανική εταιρεία η ATK προσφέρει συμβόλαιο ύψους 180 εκατομμυρίων δολαρίων στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ,αλλά η κυβέρνηση δεν έχει διορίσει διοίκηση που να μπορεί να υπογράψει το συμβόλαιο !!! Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην ΕΑΒ ! Που σημαίνει ότι βαδίζουν με σχέδιο που μόνο στόχο έχει την διάλυσή τους και την πώλησή τους σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή. Γιατί και η ΕΑΒ και τα ΕΑΣ αλλά η ΕΛΒΟ έχουν μεγάλες δυνατότητες αν υπήρχε κάποιος να ασχοληθεί και να τις νοικοκυρέψει. More