Ï ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò (Á) õðïäÝ÷åôáé ôïí êáëëéôå÷íéêü äéåõèõíôÞ ôïõ Åëëçíéêïý ÖåóôéâÜë Jan Fabre (Ê) êáé ôïí õðïõñãü Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý Áñéóôåßäç ÌðáëôÜ (Ä) óôçí åðßóçìç óõíÜíôçóç ðïõ åß÷áí óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ, ÔåôÜñôç 30 Ìáñôßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Κατά την ταπεινή μου γνώμη, η πιο σωστή κίνηση που έχει κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι ότι επέλεξε ως καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Αθηνών τον Γιαν Φαμπρ. Εντάξει, ο υπουργός Πολιτισμού, Αριστείδης Μπαλτάς, τον επέλεξε αλλά ας γράψω και μια καλή κουβέντα για αυτή την κυβέρνηση.

Η επιλογή του Γιαν Φαμπρ ήταν πολύ σωστή γιατί πολλοί καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ είχαν πάρει τα όπλα μετά την απομάκρυνση του Γιώργου Λούκου, τον οποίον θεωρούσαν ανυπέρβλητο και αναντικατάστατο -όλοι αναντικατάστατοι είμαστε στην Ελλάδα-, για λόγους που δεν είναι και δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος. More