Home

Αμερικανοτσολιάδες, αλλά με… «ανταλλάγματα»! » ÁÈÇÍÁ – ÅÐÉÄÏÓÇ ÄÉÁÐÉÓÔÅÕÔÇÑÉÙÍ ÍÅÙÍ ÐÑÅÓÂÅÙÍ ÓÔÏ ÐôÄ ÐÑ. ÐÁÕËÏÐÏÕËÏ(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Ï íÝïò ÐñÝóâçò ôùí ÇÐÁ óôçí ÅëëÜäá Geoffrey R. Pyatt óôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï ãéá ôçí åðßäïóç ôùí äéáðéóôåõôçñßùí óôï Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò, ôçí ÄåõôÝñá 24 Ïêôùâñßïõ 2016.
(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)


Posted on Thursday, September 13th, 2018 at 20:56 at 871 × 460

You can skip to the end and leave a reply.  |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.