Το δημόσιο χρέος συνεχίζει την ανηφόρα και αυξήθηκε εκ νέου και το δεύτερο τρίμηνο του 2018… Συγκεκριμένα το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 30 Ιουνίου 2018, διαμορφώθηκε στο ποσό των 345,379 δισ. ευρώ,  έναντι 343,740 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου 2018.

Αυτό προκύπτει από τα τριμηνιαία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την πορεία εξέλιξης του δημοσίου χρέους. Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου στις 30 Ιουνίου 2018 ανέρχονταν στο ποσό των 13,082 δισ. ευρώ έναντι 12,328 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου.

Η σύνθεση του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης αποτελείται από ομόλογα και βραχυπρόθεσμους τίτλους ύψους 68,138 δισ. ευρώ και από δάνεια ύψους 277,240 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 23,450 δισ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμα δάνεια με τη μορφή ρέπος.

Όσον αφορά στη διάρθρωση του χρέους, από την ανάλυση του ΓΛΚ προκύπτει ότι σχεδόν οκτώ στα δέκα ευρώ του χρέους έχουν μέση υπολειπόμενη διάρκεια άνω των πέντε ετών ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 23% λήγει μέσα στην επόμενη πενταετία.

Συγκεκριμένα από τα 345,379 δισ. ευρώ δημοσίου χρέους, βραχυπρόθεσμο (μέχρι ένα έτος) είναι ένα ποσοστό 13,18% ή 45,516 δισ. ευρώ, μεσοπρόθεσμο (διάρκεια από 1 έως πέντε έτη) είναι ένα ποσοστό 10,8% ή 37,3 δισ. ευρώ και μακροπρόθεσμο (άνω των 5 ετών) το 76,02% του χρέους ή 262,560 δισ. ευρώ.

Ημεροδρόμος