internet-y-spy-c__article

Άλλη μια βάση δεδομένων μας, ήτοι φακελώματος, έρχεται από τον Ιανουάριο (2017). Ο λόγος για το online φακέλωμα που ακούει στο όνομα Τηλέγνους. Πρόκειται για την κοινή επιχείρηση των τεσσάρων μεγάλων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας οι οποίες συστήνουν εταιρεία που θα διαχειρίζεται όσους αφήνουν χρέη σε κάποιον πάροχο τηλεπικοινωνίας.

Η Τηλέγνους ιδρύθηκε πριν από λίγους μήνες, μετά από γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (PDF), έχοντας ως στόχο τον έλεγχο των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και δημιουργήθηκε κατόπιν αιτήματος της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ):

Η Αρχή συνεδρίασε προκειμένου να γνωμοδοτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 19 στοιχ. ιγ ́ εδάφιο δεύτερο του ν. 2472/1997, επί αιτήματος της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (εφεξής «ΕΕΚΤ») σχετικά με τη σύσταση φορέα για την εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου στην κινητή τηλεφωνία (βλ. την με αριθμ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/6200/01-10-2013 αίτηση, όπως συμπληρώθηκε και αναδιαμορφώθηκε).

Ένα ακόμα φακέλωμα, λοιπόν, μας περιμένει από τον Ιανουάριο. Για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, μιλάμε για κοινό αρχείο με την οικονομική… συμπεριφορά μας:

Ειδικότερα, σύμφωνα με το προαναφερόμενο αίτημα, θα δημιουργηθεί κοινό αρχείο με δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς (ασυνέπειας) συνδρομητών-πελατών (φυσικών ή νομικών προσώπων) κάθε μίας από τις εταιρείες της EEKT, ώστε οι τελευταίες να προβαίνουν σε έλεγχο φερεγγυότητας του υποψήφιου πελάτη για νέα σύνδεση κινητής τηλεφωνίας.

Το έγκλημά μας; Χρέος 200 ευρών προς την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας:

[…] τα δεδομένα του Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφόρησης θα διακρίνονται, ενόψει του προαναφερόμενου σκοπού, σε δυο κατηγορίες:

(α) Δεδομένα συνδρομητών που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) Ευρώ, η οποία έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη για χρονικό διάστημα άνω των ενενήντα (90) ημερών. Πρόκειται για συνδρομητές που εξακολουθούν να είναι ενεργοί συνδρομητές σε ένα από τα τρία δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και η ένταξή τους στο Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης αποσκοπεί στην ενημέρωση των υπολοίπων παρόχων σε περίπτωση που συγκεκριμένος συνδρομητής επιχειρήσει την ενεργοποίηση συνδέσεων στα υπόλοιπα δίκτυα (σε ένα ή/και στα άλλα).

(β) Δεδομένα συνδρομητών που εμφανίζουν ληξιπρόθεσμη οφειλή και έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο λόγω αυτού ή έχουν μεταφερθεί σε άλλο δίκτυο μέσω διαδικασίας φορητότητας αριθμού, με μονομερή καταγγελία της σύμβασης χωρίς να πληρώσουν κανένα λογαριασμό παρά τις νόμιμες Λ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, Τηλ: 210 6475600, Fax: 210 6475628, contact@dpa.gr / www.dpa.gr5 οχλήσεις και υπενθυμίσεις ή αρνήθηκαν να προβούν σε διακανονισμό εξόφλησης της οφειλής τους.

Η ένταξη των συνδρομητών αυτών στο Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης αποσκοπεί στην ενημέρωση των υπολοίπων παρόχων σε περίπτωση που συγκεκριμένος συνδρομητής επιχειρήσει την ενεργοποίηση συνδέσεων σε ένα ή και στα υπόλοιπα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή σε περίπτωση που επιχειρήσει να μεταφερθεί και σε άλλο πάροχο μέσω διαδικασίας φορητότητας (πρόκειται ουσιαστικά για συνδρομητές οι οποίοι δεν πλήρωσαν ποτέ κανέναν λογαριασμό).

 

Τα 4 μεγαθήρια των τηλεπικοινωνιών, που θα κατέχουν το 25% της επιχείρησης, είναι η Cosmote, η Vodafone η Wind και η Cyta Hellas:

Πηγές και αποδέκτες των δεδομένων προτείνεται να είναι αποκλειστικά και μόνο οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που θα το ιδρύσουν (προς το παρόν Cosmote, Vodafone και Wind), καθώς και η εταιρεία Cyta Hellas κατόπιν σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της ΕΕΚΤ.

 

Πλήρες φακέλωμα

Στην ουσία πρόκειται για τον Τειρεσία των τηλεπικοινωνιών, αφού πρόκειται να υπάρχει λίστα των συνδρομητών που αφήνουν χρέη σε κάποια κινητή τηλεφωνία και περνούν σε άλλο πάροχο.

Ποια στοιχεία μας θα περιλαμβάνονται στο αρχείο αυτό; Ουσιαστικά, τα πάντα αφού, πέρα από το όνομά μας, στην νέα βάση δεδομένων θα περιλαμβάνεται η διεύθυνση της οικίας μας, ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, το ΑΦΜ μας, και το ποσόν της οφειλής:

Η αναζήτηση στο Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης θα πραγματοποιείται άμεσα ηλεκτρονικά (online) και με κλειδί αναζήτησης είτε το ΑΦΜ σε συνδυασμό με το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου συνδρομητή (σε περίπτωση ημεδαπού συνδρομητή) είτε η χώρα έκδοσης και ο αριθμός διαβατηρίου ή ο αριθμός οποιουδήποτε άλλου επίσημου εγγράφου ταυτότητας (σε περίπτωση αλλοδαπού συνδρομητή).

 

Έχετε υπ’ όψιν σας όμως 2 πράγματα

1ον) Αφ’ ης στιγμής εσείς αμφισβητείτε την νομιμότητα του λογαριασμού / της οφειλής – δείτε ένα παράδειγμα, δεν έχει δικαίωμα κανένας πάροχος να σας φακελώσει (οκ, να το πω κόσμια: να σας καταχωρήσει στην βάση δεδομένων):

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι αναφορικά με την υπό (β) κατηγορία δεδομένων που περιλαμβάνει δεδομένα συνδρομητών, οι οποίοι αρνήθηκαν να προβούν σε διακανονισμό εξόφλησης της οφειλής τους, δεδομένου ότι η άρνηση αυτή μπορεί να οφείλεται σε νόμιμους λόγους (π.χ. αμφισβήτηση λογαριασμού), οι πάροχοι απαγορεύεται να καταχωρούν στο Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης τη σχετική πληροφορία προτού διερευνηθεί η εν λόγω αμφισβήτηση, ήτοι η καταχώριση δεδομένων συνδρομητών που έχουν νομίμως αμφισβητήσει τις οφειλές τους επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που ο πάροχος έχει απορρίψει με συγκεκριμένα στοιχεία τη σχετική αμφισβήτηση με έγγραφη επιστολή του προς το συνδρομητή και η αμφισβήτηση δεν έχει αχθεί ενώπιον δικαστηρίου.

 

2ον) Το 2ο σημείο που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι πως (υποτίθεται τουλάχιστον) θα πρέπει να ενημερώνεστε εγγράφως ότι θα μπείτε στο κοινό αυτό αρχείο. Ούτως ειπείν, ο πάροχος είναι υποχρεωμένος να σας ενημερώσει είτε με SMS (γραπτό μήνυμα στο κινητό σας) ότι θα σας φακελώσουν:

Σε κάθε περίπτωση, καμία καταχώριση δεν επιτρέπεται να γίνει κατά την έναρξη λειτουργίας του Συστήματος, εάν δεν έχουν προηγουμένως αποδεδειγμένα ενημερωθεί τα υπό καταχώριση πρόσωπα ατομικά και εάν δεν τους έχει δοθεί κάποια εύλογη προθεσμία να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους. Για τους λόγους αυτούς ενδείκνυται να δοθεί μεν στο φορέα που θα τηρεί το Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, η άδεια ενημέρωσης δια του Τύπου, πλην ο κάθε πάροχος πρέπει να υποχρεωθεί να ενημερώνει ατομικά τα υποκείμενα για το δικαίωμά του να επεξεργάζεται περαιτέρω τις συγκεκριμένες κατηγορίες δεδομένων τους για τον σκοπό του αρχείου αυτού. Ειδικότερα, οι πάροχοι θα πρέπει να ενημερώνουν μέσω σχετικού εντύπου που υπογράφει ο συνδρομητής με σχετικό γενικό όρο και σε λογαριασμό που αποστέλλεται στον συνδρομητή· σε κάθε δε περίπτωση θα πρέπει να ενημερώνουν το υποκείμενο μέσω της αποστολής του επόμενου λογαριασμού του ή/και μέσω σύντομου γραπτού μηνύματος στο κινητό του τηλέφωνο (SMS) ότι η οφειλή του κατέστη ληξιπρόθεσμη και ότι πλέον ο πάροχος έχει δικαίωμα και θα διαβιβάσει το στοιχείο αυτό στο κοινό αρχείο.

Όταν, σε μια χρεοκοπημένη κοινωνία, δημιουργούνται τέτοιες βάσεις δεδομένων (φακελώματος), σαφώς και οι απώτεροι σκοποί είναι άλλοι. Στην ηλεκτρονική εποχή μας που οι βάσεις δεδομένων με τα φακελώματα των πολιτών κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στις ίδιες εταιρείες που ελέγχουν, οικονομία, ενέργεια και επικοινωνίες, εναπόκειται μόνο στην απλή συλλογιστική για το πώς θα χρησιμοποιούνται. Ήδη κάποιοι μπορούν να ξέρουν για εμάς πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε και, με αυτά, να δημιουργήσουν νομοτελειακές και άλλες καταστάσεις που οι επιπτώσεις τους θα είναι καθαρά κοινωνικές.

http://osarena.net/tilegnoys-ofeiletes-tin-vapsate-nea-vasi-dedomenon-fakelomatos-sas