Απασχόληση και ανεργία στα χρόνια των μνημονίων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΡΑΝΙΣΜΑΤΑ

Του Γιώργου Τοζίδη

Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, ΟΑΕΔ, ΕΡΓΑΝΗ

Στο σημερινό εράνισμα γίνεται μία απόπειρα συγκριτικής παρουσίασης των στοιχείων για την ανεργία στη χώρα μας με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, του ΟΑΕΔ και του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

1. Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ για το Β΄ τρίμηνο 2016 (δημοσιεύθηκε στις 15/9/2016), ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.702.613 άτοµα και των ανέργων σε 1.112.075. Το ποσοστό ανεργίας ήταν 23,1%, έναντι 24,9% του προηγούμενου τριµήνου και 24,6% του αντίστοιχου τριµήνου 2015. Την 30/6/2016, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονταν σε 950.025, από τους οποίους οι 827.133 αναζητούσαν εργασία ενώ οι 122.892 όχι.

2. Ένα από τα σημαντικά ευρήματα είναι ότι από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν µισθωτή απασχόληση, το 11,4% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 84,0% αναζητά πλήρη αλλά, στην ανάγκη, είναι διατεθειμένο να εργαστεί και µε µερική απασχόληση. Τέλος, το 4,5% είτε αναζητά µερική απασχόληση είτε δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει µερική ή πλήρη απασχόληση. Οι παραπάνω τάσεις επιβεβαιώνονται και από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων ΕΡΓΑΝΗ για το χρονικό διάστημα από 01.01.2016 μέχρι 31.08.2016: σε σύνολο 1.413.978 προσλήψεων, το 47,88% (677.037 άτομα) αφορούσε σε πλήρη απασχόληση και το 52,12% (736.941 άτομα) σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Η τάση μεγέθυνσης της μερικής απασχόλησης, που είναι ισχυρή τα μνημονιακά χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα το ποσοστό της µερικής απασχόλησης να ανέρχεται στο 9,8% του συνόλου των απασχολουµένων όταν το 2009 ήταν μόλις 6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 69,7% (έναντι 47,6% το 2009), όσων απασχολούνται με μορφές μερικής απασχόλησης, έκανε αυτή την επιλογή διότι δεν µπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση.

3. Το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν ανερχόταν στο 21,4% του συνόλου των ανέργων ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι (αυτοί που αναζητούν από 12 µήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα από το αν έχουν εργαστεί στο παρελθόν), αποτελούσαν αντίστοιχα το 72,2%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Ιούνιος 2016), το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανερχόταν σε 827.133 άτομα και οι μακροχρόνιοι άνεργοι ήταν 437.751 άτομα (53% του συνόλου). Το ποσοστό των επιδοτούμενων ανέργων (ΟΑΕΔ 06/2016) ανερχόταν σε 88.336 άτομα (μόλις το 11% του συνόλου).

4. Τα ποσοστά ανεργίας ποικίλλουν ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το υψηλότερο ποσοστό (31,6%) των ανέργων ανήκει στην κατηγορία όσων δεν πήγαν καθόλου σχολείο και το αμέσως επόμενο (27,4%) σε όσους/ ες τελείωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση (Γυμνάσιο). Σχετικά παρόμοια είναι η εικόνα που προκύπτει και από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Οι δύο μεγαλύτερες αριθμητικά κατηγορίες ανέργων είναι όσοι/ ες ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (390.134 άτομα ή 47,2% του συνόλου) και όσοι/ ες την υποχρεωτική εκπαίδευση (245.659 άτομα ή 29,7% του συνόλου).

5. Η ηλικιακή κατανομή ανέργων παρουσιάζει διαφορετική εικόνα εάν συγκριθούν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ με τα αντίστοιχα του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στην ηλικία 15-24 ετών (49,1%) και στην ηλικία 25-29 ετών (32,6%). Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, η εικόνα είναι διαφορετική αφού το υψηλότερο ποσοστό (40,9% ή 338.621 άτομα) ανήκει στην κατηγορία 30-44 ετών και το 22,8% (ή 188.633 άτομα) στην κατηγορία 45-54 ετών. Οι αιτίες αυτών των διαφορών είναι η μη εγγραφή των νέων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ και η μεγάλη αύξηση της νεανικής μετανάστευσης την περίοδο των μνημονίων.

Για την ολοκλήρωση της εικόνας θα έπρεπε να παρουσιασθούν και τα στοιχεία για την ανεργία ανά κλάδο και ανά περιφέρεια, όμως το συνολικό συμπέρασμα εκτιμώ ότι δεν επηρεάζεται: μόνο η υλοποίηση ενός αξιόπιστου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (στις υποδομές, τη γνώση και την καινοτομία) θα δημιουργήσει θέσεις σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας.

Δρόμος της Αριστεράς