Ποιος «πρέπει» να φοβάται τη διάλυση της Ε.Ε.;

Του Γιώργου Τοζίδη

Ενδιαφέροντα στοιχεία για το διεθνές εμπόριο των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) το 2015 ανακοινώθηκαν από την Eurostat (31.03.2016).

Οι βασικότεροι εμπορικοί εταίροι της Ε.Ε. είναι οι ΗΠΑ (18% του συνόλου), η Κίνα (15%), η Ελβετία (7%) και Ρωσία (6%). Τα παραπάνω ποσοστά έχουν μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια: το μερίδιο των ΗΠΑ άρχισε να ανακάμπτει μετά το 2011, η Κίνα έχει διπλασιάσει το μερίδιό της σε σύγκριση με το 2002 (7%), το μερίδιο της Ελβετίας παραμένει σταθερό, ενώ δραματική πτώση καταγράφει το μερίδιο της Ρωσίας ως αποτέλεσμα των οικονομικών κυρώσεων. Τα κυριότερα εμπορεύματα στο διεθνές εμπόριο της Ε.Ε. με τον υπόλοιπο κόσμο ήταν: μηχανολογικός εξοπλισμός και μεταφορικά μέσα, άλλα βιομηχανικά αγαθά και χημικά προϊόντα.

Ο βασικότερος εμπορικός εταίρος όλων σχεδόν των κρατών μελών της Ε.Ε. ήταν ένα άλλο κράτος-μέλος. Εξαίρεση αποτέλεσαν η Γερμανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (κυριότερος εξαγωγικός προορισμός οι ΗΠΑ), η Λιθουανία (Ρωσία) και η Σουηδία (Νορβηγία).

Το ενδοκοινοτικό εμπόριο ανήλθε στο 63% των συνολικών εισαγωγών/ εξαγωγών της Ε.Ε., γεγονός που πιστοποιεί την ισχυρή αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών της Ένωσης και τεκμηριώνει το υψηλό κόστος που θα έχει η διάλυσή της και η επιστροφή στον προστατευτισμό. Το υψηλότερο κόστος θα επιβαρύνει τη Γερμανία που, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat, ήταν ο κυριότερος εμπορικός εταίρος των περισσότερων χωρών της Ε.Ε.

Το 2015, οι εξαγωγές των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε. ανήλθαν σε 4.861 δισ. από τα οποία 3.070 δισ. είχαν προορισμό ένα άλλο κράτος-μέλος. Η Γερμανία αποτέλεσε τον κύριο εξαγωγικό προορισμό για 16 κράτη-μέλη ενώ συγκαταλεγόταν μεταξύ των τριών κυριότερων σε 22 χώρες της Ε.Ε. Το ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών (7%) που κατευθύνονται στη Γερμανία ήταν το χαμηλότερο μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στις εισαγωγές όπου ο κύριος εταίρος των κρατών-μελών της Ε.Ε. ήταν ένα άλλο κράτος-μέλος, εκτός από τη Λιθουανία στην οποία η Ρωσία καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών-προμηθευτριών της. Για 18 κράτη-μέλη, η κυριότερη προμηθεύτρια χώρα ήταν η Γερμανία, με τη χώρα μας να έχει και σε αυτόν τον τομέα το χαμηλότερο ποσοστό (11%). Κύπρος, Ιρλανδία και Μάλτα είναι τα μόνα κράτη-μέλη στα οποία η Γερμανία δεν βρίσκεται μεταξύ των τριών κυριότερων προμηθευτριών χωρών.

Εκτός από την αλληλεξάρτηση στο εσωτερικό της Ε.Ε., τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν και την ισχυρή περιφερειακή αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών-μελών.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το 63% των εισαγωγών/εξαγωγών της Ε.Ε. αφορά σε ενδοκοινοτικό εμπόριο. Στις εισαγωγές, το μεγαλύτερο ποσοστό ενσωμάτωσης στην Ε.Ε. κατέχει η Εσθονία (82%) με την Ολλανδία να κατέχει το μικρότερο (46%). Στις εξαγωγές, η Σλοβακία κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό (85%) με το Ηνωμένο Βασίλειο να κατέχει το μικρότερο (44%). Στη χώρα μας μόνο το 53% των εισαγωγών προέρχεται από χώρες της Ε.Ε. και μόλις το 54% των εξαγωγών κατευθύνεται σε αυτές. Πρόκειται για στοιχεία που θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη όταν σχεδιάζονται πολιτικές για την έξοδο από την κρίση και την ανάκαμψη της οικονομίας.

Δρόμος της Αριστεράς