Home

Ο Γιαν Φαμπρ είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της κυβέρνησης » ÌÅÃÁÑÏ ÌÁÎÉÌÏÕ ÔÓÉÐÑÁÓ Á FABRE J

Ï ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò (Á) õðïäÝ÷åôáé ôïí êáëëéôå÷íéêü äéåõèõíôÞ ôïõ Åëëçíéêïý ÖåóôéâÜë Jan Fabre (Ê) êáé ôïí õðïõñãü Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý Áñéóôåßäç ÌðáëôÜ (Ä) óôçí åðßóçìç óõíÜíôçóç ðïõ åß÷áí óôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ, ÔåôÜñôç 30 Ìáñôßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ


Posted on Wednesday, March 30th, 2016 at 21:57 at 540 × 360

You can skip to the end and leave a reply.  |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.