Απαραίτητος ο δημόσιος έλεγχος των τραπεζών

Του Γιώργου Τοζίδη

Από τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών για τη χρήση 2015 προκύπτουν ορισμένα αξιόλογα συμπεράσματα (βλέπε σχετικό πίνακα).

eranismata-pinakas

1 Η μείωση των καταθέσεων που καταγράφηκε το 2015 δεν κατανεμήθηκε ομοιόμορφα μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Το μικρότερο ποσοστό μείωσης καταγράφηκε στην Εθνική (-15%) και ακολούθησαν η Eurobank (-22,3%), η Alpha (-26,4%) και η Πειραιώς (-27,5%). Το γεγονός ότι το μικρότερο ποσοστό μείωσης καταθέσεων καταγράφηκε στην κρατική Εθνική μόνο τυχαίο δεν είναι…

2 Η Εθνική παρουσιάζει τον καλύτερο δείκτη «Δάνεια προς Καταθέσεις» που είναι ένας από τους βασικότερους δείκτες υγείας μίας τράπεζας. Όταν τα δάνεια υπερκαλύπτουν τις καταθέσεις, όπως συμβαίνει στις άλλες τρεις συστημικές τράπεζες, η τράπεζα αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας.

3 Η Εθνική παρουσιάζει και τον καλύτερο δείκτη δανείων σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών, παρά την επιδείνωση που καταγράφεται το 2015 (ισχύει και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες). Τον χειρότερο δείκτη εμφανίζει η Πειραιώς παρά την ενίσχυσή της με το υγιές χαρτοφυλάκιο της Α.Τ.Ε.

4 Ο δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση καταγράφει τις προβλέψεις που έχει πραγματοποιήσει η τράπεζα, σε βάρος των αποτελεσμάτων της, σε περίπτωση μη αποπληρωμής των δανείων που έχει χορηγήσει και η εξυπηρέτησή τους εμφανίζει καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών. Ο συγκεκριμένος δείκτης επηρεάζει άμεσα και την «πώληση» μη εξυπηρετούμενων δανείων σε «κοράκια». Για παράδειγμα εάν η Εθνική, που παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, πωλήσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο 30% της αξίας τους, τότε θα καταγράψει «κέρδη» 6,8%. Το ερώτημα που προκύπτει και συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις για τα «κόκκινα» δάνεια είναι εάν θα δοθεί η δυνατότητα στους δανειολήπτες να «αγοράσουν» τα δάνειά τους με τους ίδιους όρους που αυτά θα πωληθούν στα «κοράκια».

Πέραν των όσων περιέχονται στον πίνακα προκύπτουν και τα ακόλουθα:

1 Τα κεφάλαια που συγκέντρωσαν, μέσω των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, «χρησιμοποιήθηκαν» για την αύξηση των προβλέψεών τους για την κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων (μ.ε.δ.). Π.χ. η Alpha έκανε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (α.μ.κ.) 2,56 δισ. και αύξησε τις προβλέψεις για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου κατά 3 δισ. ευρώ. Τα αντίστοιχα ποσά για την Πειραιώς ήταν α.μ.κ. 4,6 δισ. και αύξηση προβλέψεων κατά 3.487 εκατ. ευρώ και για την Eurobank ήταν α.μ.κ. 2,0 δισ. ευρώ και αύξηση προβλέψεων 2.665 εκατ. Οι αυξημένες προβλέψεις διευκολύνουν την πώληση των μ.ε.δ. στα «κοράκια» καθώς μειώνουν τις πιθανές ζημίες από την πώλησή τους.

2 Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατέγραψαν σημαντικού ύψους ζημίες για το 2015. Τις μεγαλύτερες ζημίες κατέγραψε η Εθνική (2.627 εκατ. ευρώ), ακολουθούμενη από την Πειραιώς (ζημίες 1.858 εκατ.), την Alpha (-1.371,5 εκατ.) και την Eurobank (-1.181 εκατ.).

Η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών και των δεικτών των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αναδεικνύουν την σαφώς καλύτερη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κρατική Εθνική τράπεζα σε σύγκριση με τις ιδιωτικές τράπεζες. Επιπλέον, επιβεβαιώνει τη θέση, που έχει υποστηριχθεί επανειλημμένα στα πλαίσια της στήλης, ότι ο δημόσιος έλεγχος του τραπεζικού συστήματος είναι αναγκαία επιλογή για τη διαφύλαξη των καταθέσεων των πολιτών και όχι ιδεολογική θέση.

Δρόμος της Αριστεράς