Home

Κρατάει χρόνια αυτή η κολώνια » ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÏÕ ÅÈÍÉÊÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁÓ ÃÉÁÍÍÇ ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ ÔÏÕ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÏÓ ÓÔÁÈÅÑÏÔÇÔÁÓ ÊÁÉ ÁÍÁÐÔÕÎÇÓ (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)


Óôéãìéüôõðï áðï ôçí óõíÝíôåõîç ôýðïõ ðïõ ‘Ýäùóå óÞìåñá ÐÝìðôç 5 öåâñïõáñßïõ 2009,ï Õðïõñãüò ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò ÃéÜííçò Ðáðáèáíáóßïõ,ãéá ôçí ðáñïõóßáóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò óôáèåñüôçôáò êáé áíÜðôõîçò (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Posted on Thursday, June 12th, 2014 at 22:40 at 600 × 400

Reply  | Trackback URL  |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.