Του Πάνου Κοσμά

Δέσμευση της κυβέρνησης για αναδρομική αύξηση ορίων ηλικίας, αποκαλύπτει ο Όλι Ρεν… Μια αποκάλυψη που όλοι… γνωρίζαμε, αλλά και μια κρυφή δέσμευση της κυβέρνησης για αναδρομική αύξηση των ορίων ηλικίας μετά τις εκλογές, περιείχε η πρόσφρατη απάντηση του Ευρωπαίου επιτρόπου Όλι Ρεν σε ερώτηση Έλληνα ευρωβουλευτή (του κ. Σκυλακάκη).

Μια απο­κά­λυ­ψη που όλοι… γνω­ρί­ζα­με, αλλά και μια κρυφή δέ­σμευ­ση της κυ­βέρ­νη­σης για ανα­δρο­μι­κή αύ­ξη­ση των ορίων ηλι­κί­ας μετά τις εκλο­γές, πε­ριεί­χε η πρό­σφα­τη απά­ντη­ση του Ευ­ρω­παί­ου επι­τρό­που Όλι Ρεν σε ερώ­τη­ση Έλ­λη­να ευ­ρω­βου­λευ­τή (του κ. Σκυλα­κά­κη).

Η απο­κά­λυ­ψη που… όλοι γνω­ρί­ζα­με, είναι ότι το πε­ρι­βό­η­το “πρω­το­γε­νές πλε­ό­να­σμα” των Σα­μα­ρά – Βε­νι­ζέ­λου δεν είναι τί­πο­τε πε­ρισ­σό­τε­ρο από μια κα­λο­στη­μέ­νη πο­λι­τι­κή απάτη. Σε αυτά που γνω­ρί­ζα­με ως τώρα σχε­τι­κά με αυτή την απάτη (ότι στη­ρί­ζε­ται σε μέτρα αβά­στα­χτης φο­ρο­ε­πι­δρο­μής και πε­ρι­κο­πών των κοι­νω­νι­κών δα­πα­νών, σε δρα­στι­κή πε­ρι­κο­πή του Προ­γράμ­μα­τος Δη­μο­σί­ων Επεν­δύ­σε­ων, σε “φέσια” του Δη­μο­σί­ου ύψους 4,5 – 5 δισ. ευρώ προς φο­ρο­λο­γου­μέ­νους και προ­μη­θευ­τές του Δη­μο­σί­ου), τώρα προ­στί­θε­ται και κάτι ακόμη: η αφαί­ρε­ση από τις δη­μό­σιες δα­πά­νες ση­μα­ντι­κών ποσών μέσα από το “σύ­στη­μα” της κα­θυ­στέ­ρη­σης για με­γά­λο διά­στη­μα στην κα­τα­βο­λή συ­ντά­ξε­ων.

Και δεν μι­λά­με για λίγα χρή­μα­τα: εκτι­μά­ται ότι πε­ρί­που 3 δισ. ευρώ θα έπρε­πε να πλη­ρώ­σουν τα τα­μεία αν κα­τέ­βαλ­λαν τις συ­ντά­ξεις σε όλους τους δι­καιού­χους που έχουν υπο­βά­λει τα χαρ­τιά τους και υφί­στα­νται αυτή την ιδιό­τυ­πη στάση πλη­ρω­μών πε­ρι­μέ­νο­ντας για τις συ­ντά­ξεις τους από 1 έως και 3 ή 4 χρό­νια! Ιδού λοι­πόν ένα ακόμη γι­γα­ντιαίο “φέσι” πίσω από την κα­λο­στη­μέ­νη πο­λι­τι­κή απάτη του πρω­το­γε­νούς πλε­ο­νά­σμα­τος. Διότι, όπως σωστά ση­μεί­ω­σε ο Όλι Ρεν, η σύ­ντα­ξη βα­ρύ­νει τις δη­μνό­σιες δα­πά­νες όχι από τη στιγ­μή που γεν­νιέ­ται η υπο­χρέ­ω­ση (όταν δη­λα­δή κα­τα­τί­θε­νται τα χαρ­τιά), αλλά από τη στιγ­μή που αυτή εγκρί­νε­ται…

Πε­ρι­κό­πτο­ντας τα πάντα, φο­ρο­λο­γώ­ντας όλο και πιο βαριά, εφαρ­μό­ζο­ντας μέτρα ανα­γκα­στι­κής εί­σπρα­ξης φε­ου­δαρ­χι­κού τύπου (δέ­σμευ­ση κα­τα­θέ­σε­ων, πλει­στη­ρια­σμό ακι­νή­των κ.λπ.) και με­τα­τρέ­πο­ντας το Δη­μό­σιο στο με­γα­λύ­τε­ρο μπα­τα­χτσή, ναι, μπο­ρείς να “πε­τύ­χεις” πρω­το­γε­νές πε­λό­να­σμα. Αν μά­λι­στρα όλα αυτά τα κά­νεις σε ακόμη με­γα­λύ­τε­ρο βαθμό, τότε μπο­ρείς κιό­λας να το αυ­ξή­σεις – μέχρι τα όρια αντο­χής της κοι­νω­νί­ας…

Δέ­σμευ­ση για ανα­δρο­μι­κή αύ­ξη­ση των ορίων ηλι­κί­ας

Στην απά­ντη­σή του ο Όλι Ρεν λέει ότι πολ­λές από τις αι­τή­σεις συ­ντα­ξιο­δό­τη­σης δεν θα εγκρι­θούν τε­λι­κά, διότι δεν ελή­φθη υπόψη η αύ­ξη­ση των ορίων ηλι­κί­ας κατά δύο έτη. Είναι όμως τε­λεί­ως απί­θα­νο να μη γνω­ρί­ζει ο Όλι Ρεν ότι υπάρ­χουν πολ­λές και ση­μα­ντι­κές εξαι­ρέ­σεις από την αύ­ξη­ση κατά δύο έτη των γε­νι­κών ορίων ηλι­κί­ας και συ­γκε­κρι­μέ­να όσων υπό­κει­νται σε ει­δι­κές δια­τά­ξεις: “ευ­γε­νή” τα­μεία (ΔΕΚΟ κ.λπ.), γυ­ναί­κες, ερ­γα­ζό­με­νοι πριν το 1983, δι­καιού­χοι βα­ρέ­ων και αν­θυ­γιει­νών κ.λπ.

Ο Όλι Ρεν τα γνω­ρί­ζει όλα αυτά, διότι απλού­στα­τα ένα από τα θέ­μα­τα που είχε θέσει η τρόι­κα ήδη από το Σε­πτέμ­βριο ήταν οι ει­δι­κές δια­τά­ξεις συ­ντα­ξιο­δό­τη­σης για τα λε­γό­με­να “ευ­γε­νή τα­μεία”. Στη συ­νέ­χεια το θέμα απε­σύρ­θη από τη συ­ζή­τη­ση, προ­φα­νώς στο πλαί­σιο “πο­λι­τι­κού deal” της τρόι­κας με την κυ­βέρ­νη­ση να αφε­θεί για μετά τις εκλο­γές – όπως και μια σειρά άλλα, ακαν­θώ­δη και “αντι­δη­μο­φι­λή” ζη­τή­μα­τα… Ο κ. Ρεν όμως, κά­νο­ντας τον ανή­ξε­ρο, εμ­μέ­σως απο­κα­λύ­πτει ότι η κυ­βέρ­νη­ση έχερι ανα­λά­βει δέ­σμευ­ση να αυ­ξή­σει και τα εν­διά­με­σα όρια ηλι­κί­ας των ασφαλ­κι­σμέ­νων στις ει­δι­κές κα­τη­γο­ρί­ες, αλλά βέ­βαια μετά την… “απο­μά­κρυν­ση εκ του τα­μεί­ου των εκλο­γών”…

Πρό­κει­ται λοι­πόν για απάτη στο τε­τρά­γω­νο, που πρέ­πει να απο­κα­λυ­φθεί σε όλες της τις δια­στά­σεις και να αντι­με­τω­πι­στεί ανα­λό­γως από το κί­νη­μα και την Αρι­στε­ρά.

Πηγή : rproject