Κλωντ Μονέ, «Βρεττανικό Κοινοβούλιο (το εφέ της αιθαλομίχλης)», 1903-1904.

Κλωντ Μονέ, «Βρεττανικό Κοινοβούλιο (το εφέ της αιθαλομίχλης)», 1903-1904.

Το «Fighting the Fog: A Seasonable Hint» δημοσιεύθηκε στον τόμο 90 (27.12.1890), του λονδρέζικου σατιρικού περιοδικό Punch, or the London Charivari. (βλ. www. gutenberg.org/files/12944/12944-h/12944-h.htm). Το κείμενο αλίευσε και μετάφρασε η Μαρία Καλαντζοπούλου.

Κύριε,

Ανέγνωσα ικανόν αριθμόν επιστολών εις τας εφημερίδας, διαμαρτυρομένας περί της αιθαλομίχλης, αίτινες ουχί μόνον ηρώτων περί του πώς δύναταί τις προστατευθή έναντι των επιβλαβών επιδράσεων αυτής αλλά ανεζήτουν πληροφορίας περί των τρόπων διασφαλίσεως έναντι οδικού ατυχήματος, εις περίπτωσιν καθ’ ην αναγκασθή όπως εγκαταλείψη την οικίαν του εν ώρα επικρατήσεως της αιθαλομίχλης.

Το πρώτον αίτημα είναι επαρκώς απλούν. Λαμβάνετε μίαν πλήρη επένδυσιν δύτου, ενδύεσθε αυτήν και επιτρέπετε εις έναν βοηθόν όπως σας ακολουθή φέρων μίαν συσκευήν αντλίας, εις μορφήν εκκρεμούς (στατώ), εις τρόπον ώστε να σας προμηθεύη μετά αερίων υδρογονανθράκων (Διάλυμα Βλακεντίου Ντάφφυ).

Ούτω πως θα υποστηριχθή επαρκώς η αναπνοή. Ίνα αποφύγητε οδικόν τι ατύχημα, τοποθετήσατε έναν ηλεκτρικόν λαμπτήρα (Swann) ισχύος πεντακοσίων κηρίων εις την κορυφήν του πίλου σας, περί τον γύρον του οποίου, διά κάθε περίστασιν, θα έχετε αναλόγως προσαρμόση μίαν δωδεκάδα νυκτερινών λαμπτήρων. Προσαρμόσατε επίσης έναν ανακλαστήρα διπλής όψεως εις την πλάτην και περιδέσατε έναν λαμπτήρα ιππηλάτου αμαξιδίου Χάνσομ, εν είδει περικνημίδoς, εις εκάστην των κνημών.

Επιτρέψατε εις έναν έως δύο παίδας, όπως φέρουν ανημμένας δάδας και όπως κρούουν γκονγκ δείπνου [Σ.τ.Μ.: κώδων οικιακής χρήσεως], εις τρόπον ώστε να διανοίγωσι την οδό διελεύσεώς σας, ενώ εσείς ο ίδιος θα ανακράζετε «Έρχεται ο Μπαμπούλας!» ή οιονδήποτε άλλον κατάλληλον σύνθημα, μέσω μεγαφώνου χοάνης ομίχλης, την οποία θα φέρετε εις την μίαν χείρα, ανεμίζων εν ταυτώ ζωηρώς παλαιόν αστυνομικόν κρόταλον [Σ.τ.Μ.: ροκάνα] διά της ετέρας χειρός. Εξοπλισμένος ούτω πως, θα καταστήτε ικανός όπως συνεχίσητε την πορείαν σας, επικυριαρχώντας του φαινομένου της αιθαλομίχλης.

Δέον όπως προσέχετε εις τας διασταυρώσεις, διότι η αναπάντεχος εμφάνισίς σας δύναται όπως τρομοκρατήση ένα –ή δύο– ιππήλατα οχήματα δημοσίας χρήσεως, προξενώντας εν ταυτώ αναστάτωσιν.

Προσωπικώς δεν έχω εισέτι δοκιμάσει τα ως άνω, πλην όμως φίλος εμού εις Κόλνεϋ Χατς διαβεβαίωσεν εμέ περί της προσωπικής του δοκιμής, η οποία εστέφθη υπό απολύτου επιτυχίας. Σκεπτόμενος ουν την πιθανότητα όπως αποβή ευεργετική διά τους πολυαρίθμους αναγνώστας του υμετέρου φύλλου, θέτω την πληροφορίαν ταύτην υπ’ όψιν σας μετά μεγίστης ευχαριστήσεως και λαμβάνω την τιμή να δηλώσω, Κύριε,

Ταπεινός υπηρέτης σας

Έν προσεκτικόν δελτάριον

Πηγή : Ενθέματα