2011-04-14-esm

H απόλυτη συνθήκη χρέους…

Στις 17 Δεκεμβρίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να τροποποιηθεί προκειμένου να θεσπιστεί μόνιμος μηχανισμός από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης ο οποίος θα διασφαλίζει τη χρηματοοικονομική σταθερότητα του συνόλου της ευρωζώνης (Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας). Ο εν λόγω μηχανισμός αντικατέστησε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (EFSM).Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας είναι αντιδημοκρατικός στα θεμέλιά του και βρίσκεται εν ουσία εκτός των Ευρωπαϊκών Συνθηκών. Παρά τη σχετική τροποποίηση, το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα (υπό τη Συνθήκη της Λισαβώνας) καθιστά ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί διάσωση για καμία από τις 17 χώρες-μέλη της ευρωζώνης. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας έχει έδρα το Λουξεμβούργο και λειτουργεί εκτός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.. Αποτελεί ξεκάθαρα ένα αναπόσπαστο εργαλείο για μία Ευρώπη δύο ταχυτήτων – έχει νομική υπόσταση αφεαυτού και αποτελεί μία παράλληλη κυβέρνηση με αυτή της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες έχοντας πλέον εξουσίες στους εθνικούς προϋπολογισμούς των χωρών της ευρωζώνης..

Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας έχει ήδη θέσει ανώτατο όριο στα κεφάλαιο που μπορεί να συνεισφέρει η Γερμανία στον Μηχανισμό, αποδεικνύοντας ακόμη μία φορά την οικονομική και πολιτική ευρωπαϊκή της ηγεμονία καταβαραθρώνοντας παράλληλα την έννοια της εθνικής κυριαρχίας των έτερων χωρών – μελών της ευρωζώνης μέσω της χρησιμοποίησης του ΕΣΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ…

[Άρθρο 9]: “. . . Τα μέλη του ΕΜΣ υποχρεούνται αμετάκλητα και άνευ όρων να καταβάλλουν οποιαδήποτε κλήση κεφαλαίου τους ζητηθεί. . . εντός επτά ημερών από την παραλαβή της εν λόγω απαίτησης.” . . .

Εάν ο ΕΜΣ χρειάζεται χρήματα, έχουμε επτά ημέρες για να τον πληρώσουμε. . . . Αλλά τι σημαίνει “αμετάκλητα και άνευ όρων”; Τι θα συμβεί αν έχουμε ένα νέο κοινοβούλιο το οποίο δεν επιθυμεί να μεταφέρει χρήματα στον ΕΜΣ; . . . .

[Άρθρο 10]: “Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να αλλάξει το εγκεκριμένο κεφάλαιο και να τροποποιήσει το άρθρο 8. . . αναλόγως.”

Ερώτηση:. . . 700 δισεκατομμύρια είναι μόνο η αρχή; Ο ΕΜΣ μπορεί να γεμίζει το ταμείο όσο θέλει και όποτε το θέλει; Και εμείς τότε, βάσει του άρθρου 9, θα ειμαστε αμετάκλητα και άνευ όρων υποχρεωμένοι να πληρώσουμε;

[Άρθρο 27, 2-3]: ” Ο ΕΜΣ… θα έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα… να ασκήσει νομικές διαδικασίες”. “Ο ΕΜΣ, η περιουσία, η χρηματοδότηση, και τα περιουσιακά του στοιχεία. . . χαίρουν ασυλίας από κάθε μορφή δικαστικής διαδικασίας. . .”

Ερώτηση: Άρα ο ΕΜΣ μπορεί να μας μηνύσει, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τον αμφισβητήσουμε στο δικαστήριο;

[Άρθρο 27, 4]: “Η ιδιοκτησία, η χρηματοδότηση και τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΜΣ θα. . . χαίρουν ασυλίας από έρευνα, επίταξη, κατάσχεση, απαλλοτρίωση, ή οποιαδήποτε άλλη μορφή κράτησης, λήψης ή αποκλεισμού από εκτελεστική, δικαστική, διοικητική ή νομοθετική δράση.”

Ερώτηση: . . . ούτε οι κυβερνήσεις μας, ούτε οι νομοθέτες μας, ούτε οι δημοκρατικοί μας νόμοι έχουν κάποια επίδραση στον ΕΜΣ; Αυτή είναι μια πολύ ισχυρή συνθήκη!

[Άρθρο 30]: “Οι Διοικητές, Αναπληρωτές Διοικητές, Διευθυντές, αναπληρωτές Διευθυντές, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του προσωπικού, θα έχουν ασυλία από νομικές διαδικασίες σχετικά με τις ενέργειές τους. . . και το απαραβίαστο όσον αφορά τα επίσημα έγγραφα και τα αρχεία τους “.

Ερώτηση: Δηλαδή, ο οποιοσδήποτε που συμμετέχει στον ΕΜΣ βγαίνει.. λάδι; Δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τίποτα; . . . Η Συνθήκη καθιερώνει έναν νέο διακυβερνητικό οργανισμό στον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε απεριόριστα περιουσιακά στοιχεία εντός επτά ημερών, εφόσον το ζητήσει, έναν οργανισμό που μπορεί να μας μηνύσει, αλλά έχει ασυλία από όλες τις μορφές δίωξης και του οποίου οι διευθυντές απολαμβάνουν την ίδια ασυλία. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι κριτές και η ισχύουσα νομοθεσία δεν μπορεί να εφαρμοστεί; Οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να αναλάβουν δράση εναντίον του; Οι εθνικοί προϋπολογισμοί της Ευρώπης στα χέρια ενός μη εκλεγμένου διακυβερνητικού οργανισμού; Είναι αυτό το μέλλον της Ευρώπης; Είναι αυτή η νέα ΕΕ – μια Ευρώπη χωρίς κυρίαρχες δημοκρατίες;

Πηγή