Home

Το Βατερλώ » ÁÈÇÍÁ – ÓÕÓÊÅØÇ ÔÙÍ ÊÕÂÅÑÍÇÔÉÊÙÍ ÅÔÁÉÑÙÍ (EUROKINISSI/ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)

Το χέρι που κρατάει τα χαρτιά ανήκει στον Στουρνάρα. Το στιγμιότυπο είναι από την έξοδό του από το Μαξίμου, μετά το πέρας της πρόσφατης σύσκεψης των τριών φωστήρων. Διακρίνεται ο τρόπος με τον οποίο είχε αντιμετωπίσει την συζήτηση, που διημείφθη εκεί μέσα: Ζωγραφίζοντας καρικατούρες με κόκκινο μαρκαδόρο! Αμηχανία; Αδιαφορία; Εγκαρτέρηση; Αποχαύνωση; Αίσθημα ματαιοπονίας; Άνευ όρων παράδοση; Πολλά μπορεί να υποθέσει κανείς. Για το γεγονός ότι δεν τα κρύβει από τον φωτογραφικό φακό επίσης μπορεί να υποθέσει κανείς πολλά πράγματα…


Ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ÃéÜííçò ÓôïõñíÜñáò êÜíåé äçëþóåéò óôïõò äçïóéïãñÜöïõò êáôÜ ôçí áðü÷þñçóÞ ôïõ áðü ôï ÌÝãáñï Ìáîßìïõ áöïý åíçìåñùóáí ôçí óýóêåøç ôùí êõâåñíçôéêþí åôáßñùí Áíô. ÓáìáñÜ, Åõáã. ÂåíéæÝëï êáé Ö. ÊïõâÝëç ãéá ôéò áãñïôéêÝò êéíçôïðïéÞóåéò.
(EUROKINISSI/ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ)

Posted on Saturday, February 9th, 2013 at 14:38 at 500 × 294

Reply  | Trackback URL  |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.