Του Δημήτρη Μυ

18574201355487933

Σηκώθηκε σκόνη χτες (13/12/2012) από τους πανηγυρισμούς του πρωθυπουργού (που μας έσωσε) του Στουρνάρα (που δικαιώθηκε) και των παπαγάλων των media (που έτσι εξασφαλίζουν ακόμη το παντεσπάνι τους) για τη μεγάλη εθνική επιτυχία της δόσης. Κάτω απ τη σκόνη ωστόσο, προσπαθεί να βολευτεί (και να κρυφτεί) μια Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία μια μέρα πριν (12/12/2012) δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης (Αρ Φ. 240) και περιγράφει λεπτομερέστατα πως οι πιστωτές δένουν το προτεκτοράτο τους χειροπόδαρα.

Αν ψάχνετε να βρείτε ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο, μάλλον θα πρέπει να ρωτήσετε το δικηγορικό γραφείο Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton, και τις τράπεζες Τράπεζες Deutsche Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co International plc οι οποίες κρατούν στο εξής τους λογαριασμούς του ελληνικού «κράτους». Ούτε ευρώ δεν διακινείται πλέον χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους. Όχι μόνο από αυτά τα 50 δισ που μας… έφερε ο Σαμαράς, αλλά ούτε από αυτά τα οποία θα μαζεύει το κράτος από τη φορολόγησή μας και το ξεπούλημα της δημόσια περιουσίας

Πέραν αυτών, που σε γενικές γραμμές γνωστά είναι πια, μια μέρα πριν την απόφαση για την εκταμίευση της δόσης για την οποία πανηγυρίζουν οι Σαμαροστουρνάρηδες η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που κατατέθηκε στις 12/12/2012 ρυθμίζει και κάποιες «λεπτομέρειες» τις οποίες προφανώς οι τοκογλύφοι εταίροι έθεταν ως προϋποθέσεις για να δώσουν τη δόση.

Για παράδειγμα: « Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΥΔΜΗΔ) αποστέλλει οριστικοποιημένη κατάσταση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (εφεξής ΕΑΠ) σε έντυπη μορφή συνοδευόμενη από ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί, όσων υπαλλήλων τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α΄222)  «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής2013−2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016». Η εν λόγω κατάσταση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα,οργανικό φορέα, σχέση εργασίας και εάν ο υπάλληλος τελεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας. Στην αναλυτική κατάσταση θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στο καθεστώς αργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 105 του ν. 4057/2012. Η ΕΑΠ υποχρεούται επίσης, στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τον ως άνω έλεγχο ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του ν. 4093/2012, να προβεί σε έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών και να τη συμπεριλάβει σε νέα αναλυτική κατάσταση».

Αλλο παράδειγμα: Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή στα Εμπορικά Επιμελητήρια, όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 2081/1992 (Α΄ 154), όπως ισχύει. Από την αυτή ημερομηνία, η εγγραφή σε αυτά τα Επιμελητήρια καθίσταται προαιρετική. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 2. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 3279/2004 (Α΄ 205), διαμορφώνονται ελεύθερα.

ÓÕÓÊÅØÇ ÓÔÏ ÌÁ×ÉÌÏÕ ÔÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ ÌÅ ÂÅÍÉÆÅËÏ ÊÏÕÂÅËÇ ÐÁÑÏÕÓÉÁ ÔÏÕ ÕÐÏÕÑÃÏÕ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÓÔÏÕÑÍÁÑÁ (EUROKINISSI/ÊÙÓÔÁÓ ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ)Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου (αυτή που στα κρυφά κατατέθηκε μια μέρα πριν πανηγυρίσει ο Σαμαράς ) , μεταξύ άλλων βλέπουμε και τα περί «ομολόγων τιτλοποίησης περιουσιακών στοιχείων ως μέσο απαλλαγής από την καταβολή δόσεων». Όπως διαβάσαμε στον capital, μεταξύ άλλων:

-Για να εκταμιεύεται κάθε ποσό που θα καλύπτει εθνικές ανάγκες, σύμφωνα με την Πράξη θα πρέπει να προηγείται αίτημα χρηματοδότησης να συνοδεύεται από «πιστοποιητικό συμμόρφωσης».

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης θα δίδεται από το νομικό σύμβουλο του κράτους και το υπουργείο Οικονομικών στο «επιτηρητή» της δόσης, το EFSF. Η Ελλάδα θα υποχρεούται μάλιστα να ενημερώνει μάλιστα το EFSF εάν ανάμεσα στην ημερομηνία κατάθεσης του πιστοποιητικού και της αίτησης, έχει αλλάξει κάτι που θα καθιστούσε ανακριβές το πιστοποιητικό.

 -Για να αποφανθεί το EFSF, θα πρέπει πρώτα να λάβει γνωμοδοτήσεις από τις και άλλες συνεργαζόμενες δικηγορικές εταιρείες Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton, για το κατά πόσο η Ελλάδα συμμορφώνεται με τους όρους εκταμίευσης.

 -Ως ομόλογα τιτλοποίησης ορίζονται τα ομόλογα που θα εκδίδουν εταιρείες ειδικού σκοπού που συστάθηκαν για λογαριασμό της Ελλάδας ή του ΤΑΙΠΕΔ, ή ποιας οντότητας το διαδεχθεί στο μέλλον, και θα έχουν μετοχές στις εταιρείες και άλλα περιουσιακά στοιχεία, ακόμη και οικόπεδα, δικαιώματα αποθήκευσης φυσικού αερίου, οικονομικά δικαιώματα, δικαιώματα ψήφου κλπ.

 -Εφαρμοσμένο δίκαιο είναι το αγγλικό.

– Η Ελλάδα, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ παραιτούνται απαρέγκλιτα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τους ίδιους και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι δικαστικών ενεργειών σχετικά με την παρούσα σύμβαση τροποποίησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, κάθε δικαιώματος ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόδοσης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων, στο μέτρο που τα παραπάνω δεν απαγορεύονται από αναγκαστικό νόμο.

Μεγάλο πανηγύρι, πράγματι…

Πηγή : Το Ποντίκι