Η δημοσίευση των τελευταί­ων δέκα δημοσκοπήσεων εντός του χρονικού ορίου που επέτρεπε ο ακατανό­ητος και απαράδεκτος νόμος Ρουσόπουλου (εν προκειμένω από 29.5 έως 1.6.2012) άφησαν την αίσθηση ότι η Ν.Δ. προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όμως έτσι τα πράγματα;

Εντελώς διαφορετική άποψη φαί­νεται να έχει ο συνεργάτης μας και αναλυτής δημοσκοπήσεων Ν.Α. Σούμπλης (πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ), ο οποίος, στην ανάλυσή του, που ακο­λουθεί, επιχειρώντας μια «διόρθωση της αναγωγής επί της διευκρινισμέ­νης ψήφου», καταλήγει σε πολύ ενδι­αφέροντα συμπεράσματα. Ας τα πα­ρακολουθήσουμε.

Διαρκής ανοδική τάση

Από τους δύο παραπάνω πίνακες προκύπτει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε διαρ­κή ανοδική τάση καταφέρνοντας κα­τά τον μέσο όρο, μέσα σε διάστημα πέντε ημερών, να περιορίσει τη δι­αφορά του από τη Ν.Δ. από 27,22% – 26,19% = 1,03% και 65.138 ψή­φους, σε 27,74% – 27,33% = 0,41% και 25.928 ψήφους. Για καλύτερη προσέγγιση της διαφοράς των δύο θα εξετάσουμε την αναγωγή στη διευ­κρινισμένη ψήφο, η οποία δεν δίδει ισόμετρα αποτελέσματα και για τα δύο κόμματα.

Συγκεκριμένα, η αναγωγή γίνεται με 4% για άκυρα – λευκά – αποχή, που φαίνεται ισόμετρη από όλα τα κόμμα­τα και 8% αναποφάσιστους και «δεν ξέρω – δεν απαντώ», που σίγουρα δεν είναι ισόμετρη αν απλώς και μόνο ληφθεί υπόψη ότι η συσπείρωση της Ν.Δ. είναι 90% και του ΣΥΡΙΖΑ 83%, με μεγαλύτερα περιθώρια λόγω και περισσότερων δικών του αναποφάσι­στων. Έτσι οι διενεργηθείσες μετρή­σεις δίδουν εισροή αναποφάσιστων προς τη Ν.Δ. το 20% του συνόλου τους και προς τον ΣΥΡΙΖΑ το 27% του συνόλου τους.

Με βάση αυτά, το ποσοστό της Ν.Δ. πριν από τις αναγωγές είναι 27,74% x 0,88 = 24,41%, ήτοι επί των 6.324.096 εγκύρων της 6.5.2012, 24,41% x 6.324.096 = 1.543.787 ψήφοι και αντίστοιχα για τον ΣΥΡΙ-ΖΑ 27,33 x 0,88 = 24,05% ή 24,05 x 6.324.096 = 1.520.970 ψήφοι. Το 4% της αποχής και των άκυρων – λευκών των ψηφοφόρων που ψήφισαν έγκυρο στις 6.5.2012, αντιπροσωπεύει 4% x 6.324.096 = 252.964 ψήφους και αυ­τοί θα αντικατασταθούν από 252.964 ψήφους προερχόμενες κυρίως από κατοίκους του λεκανοπεδίου, που είτε δεν πήγαν στις επαρχίες τους να ψηφί­σουν είτε απείχαν, γιατί στην ευρύτε­ρη περιοχή της Αθήνας παρουσιάστη­κε η μεγαλύτερη αποχή.

Στο λεκανοπέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ υπερέ­χει σημαντικά της Ν.Δ. Από τους νέ­ους 252.964 ψηφοφόρους η Ν.Δ. θα λάβει 252.964 x 25% = 63.241 ψή­φους και ο ΣΥΡΙΖΑ 252.964 x 35% = 88.537 ψήφους. Ακόμη, από όλους τους αναποφάσιστους, που είναι 8% x 6.324.096 = 505.928 ψηφοφό­ροι, βάσει των διενεργηθεισών με­τρήσεων, η Ν.Δ. θα λάβει 505.928 x 20% = 101.186 ψήφους και ο ΣΥΡΙΖΑ 505.928 x 27% = 136.600 ψήφους.

Έτσι συνολικά σε 6.324.096 έγκυ­ρα, η Ν.Δ. προκύπτει ότι θα λάβει 1.543.787 + 63.241 + 101.186 = 1.708.214 ψήφους ή 27,01% και ο ΣΥΡΙΖΑ 1.520.970 + 88.537 + 136.600 = 1.746.107 ψήφους ή 27,61%.

Συμπερασματικά λοιπόν προκύ­πτει ότι, με διόρθωση της αναγωγής στη διευκρινισμένη ψήφο και για ίσο αριθμό εγκύρων ψηφοδελτίων ώς τις 6.5.2012, ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται της Ν.Δ. κατά 27,61% – 27,01% = 0,60%.

Εάν δε ληφθεί υπόψη πως από όλες τις έρευνες συνάγεται ότι οι εκλογές της 17.6.2012, παρά τις πανελλαδι­κές εξετάσεις, προσελκύουν το εν­διαφέρον περισσότερων πολιτών, αναμένονται περισσότερα έγκυρα ψηφοδέλτια. Έτσι λαμβανομένου υπόψη ότι το 2009 είχαμε 6.858.000 έγκυρα, το 2007 7.150.000 έγκυρα και το 2004 7.404.000 έγκυρα, προ­κύπτει ότι:

♦ Με συνολικά έγκυρα 6.500.000 ή 175.904 περισσότερα από τις 6.5.2012 ο ΣΥΡΙΖΑ θα λά­βει 1.746.107 + 175.904 x 35% = 1.807.673 ψήφους ή 27,81% και η Ν.Δ. 1.708.214 + 175.904 x 25% = 1.752.190 ψήφους ή 26,96%.

♦ Με συνολικά έγκυρα 6.858.000, όπως το 2007, ο ΣΥΡΙΖΑ θα λάβει 1.932.973 ψήφους ή 28,18% και η Ν.Δ. 1.841.690 ψήφους ή 26,85%.

 

 

 

 

 

 

 

Οι δεξαμενές ψήφων

Τέλος, ολοκληρώνοντας την έρευ­να για το ποιος θα βγει πρώτος, παραθέτουμε τις δεξαμενές ψήφων, από τις οποίες ο καθένας μπορεί δυνητικά να λάβει ψήφους, λαμβανομένων υπόψη των ισοζυγίων εισροών – εκρο­ών μεταξύ των κομμάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελικό Συμπέρασμα

Αν και μέχρι τώρα στην παράστα­ση νίκης εμφανίζεται στις δημοσκο­πήσεις ότι η Ν.Δ. προηγείται, ο ΣΥΡΙ­ΖΑ μπορεί να πάρει την πρώτη θέ­ση με ποσοστό 28% και πάνω, ενώ η Ν.Δ. θα κυμανθεί γύρω και κάτω του 27%. Με μεγαλύτερη πόλωση και συμμετοχή, η διαφορά θα αυξηθεί υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ.

Τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να φτάσει τις 130 έδρες και, συμμαχώντας με τη ΔΗΜΑΡ και με την ανοχή ή στήριξη

των Ανεξάρτητων Ελλήνων, να πάρει τη δεδηλωμένη.

Για τα υπόλοιπα κόμματα έχου­με:

♦ Το ΠΑΣΟΚ συμπιέζεται πλέον και από τη Ν.Δ. γιατί αρκετοί ψηφοφό­ροι του αντιλαμβάνονται ότι μόνο αν η Ν.Δ. έλθει πρώτο κόμμα μπορεί και το ΠΑΣΟΚ να συμμετάσχει σε κυβέρ­νηση. Αν κατακτήσει το ποσοστό της 6.5.2012, θα πρέπει να είναι ευχαρι­στημένο.

♦ Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες συμπιεζόμενοι από δύο πλευρές δείχνουν να ισορροπούν στο 7% (από 10,60%).

♦ Το ΚΚΕ, ύστερα από μία καθοδική πορεία, φαίνεται να ανακάμπτει σχε­τικά και να μπορεί να ισορροπήσει λί­γο κάτω από το 6% (από 8,45%).

♦ Η Δημ. Αριστερά μπορεί να εμ­φανίζει διαρροές προς τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εισπράττει και αυτή από τους Οικολόγους και άλλα αντιμνημονι-ακά κόμματα που δεν συγκέντρω­σαν το 3%. Μπορεί να ισορροπήσει στο ποσοστό της που κατέκτησε στις 6.5.2012 (6,17%).

♦ Η Χρυσή Αυγή διεμβολίζεται και από τα δύο πρώτα κόμματα, γιατί κα­τέστη πλέον φανερό ότι πρόσφατα πήρε και αντιμνημονιακές ψήφους, αλλά και ψήφους που ήθελαν να κα­ταδικάσουν γενικώς τα υπάρχοντα κόμματα. Η εθνικιστική της βάση αυ­ξήθηκε μεν, αλλά δεν μπορεί να συ­γκρατήσει τους υπόλοιπους. Θα ισορ­ροπήσει κάτω του 5% (από 6,97%).

♦ Ο ΛΑΟΣ έχασε την εθνικιστική του βάση και διεμβολίστηκε από τη Ν.Δ. Αναμένεται να ισορροπήσει κάτω από το 1,40% (από 2,90%).

♦ Οι Οικολόγοι Πράσινοι χάνουν ψήφους προς Ν.Δ., ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙ­ΖΑ. Αναμενόμενο ποσοστό κάτω από το μισό του 2,93% που κατέκτησαν πρόσφατα.

♦ Η Συμμαχία της Δημιουργίας Ξανά με τη Δράση φαίνεται τελικά να υποκύπτει στην πίεση της Ν.Δ. και να μη φθάνει το 3,00%.

♦ Τα λοιπά κόμματα συρρι­κνώνονται πολύ (τα νεοφιλε­λεύθερα και τα αντιμνημονι-ακά). Από 19% που είχαν συ­γκεντρώσει πρόσφατα όλα τα κόμματα που έμειναν εκτός Βου­λής, τώρα αναμένεται να κυμανθούν λίγο πάνω από το 7%.

Τέλος, αναδημοσιεύουμε μία ενδι­αφέρουσα έρευνα της MRB που δη μοσιεύτηκε στη «Real News » στις 27.5.2012 και στην οποία φαίνεται ότι η πλειονότητα των Ελλήνων δεν δέχεται την παραμονή στο ευρώ με την πλήρη εφαρμογή των όρων του μνημονίου (ποσοστά στο σύνολο και ανά κόμμα). Μπορεί δηλαδή οι Έλ­ληνες να θέλουν το ευρώ, αλλά δεν αντέχουν και το μνημόνιο.

Καλό θα είναι οι εταιρείες δημο­σκοπήσεων κατά τη λήψη των απα­ντήσεων των exit polls να θέσουν και αυτήν την ερώτηση, γιατί επ’ αυτού μπορεί να έχουμε και δημοψήφισμα.

 

 

 

 

 

 

ΠΗΓΗ:  http://topontiki.gr/article/36500